Leveransvillkor

Administrativa avgifter f.r.o.m. 2022-01-10

Tillägg för hantering av order med ett ordervärde < SEK 1000 kr (EUR 100,00) SEK 200 kr (EURO 20,00) per order vid ordervärde understigande SEK 1000 kr (Euro 100,00)

Bokningstillägg, boka sändning i annat transportsystem än vårt eget. SEK 75,00 kr (Euro 8,00) vid paketsändningar. Emballage vid paketsändningar är inkluderat i detta pristillägg.

Emballagekostnad vid ”mottagarfrakt” kommer att vara SEK 55,00 kr (Euro 5,00) vid paketleveranser bokade i DHLs system.

Pallemballage debiteras efter användning.

Vid alla leveranser där Teddington debiterar frakt, ingår alla boknings- och emballagekostnader i fraktpriset.

Allmänna leveransvillkor för leveranser från Teddington AB

Inledning

1. Dessa leveransbestämmelser gäller för alla leveranser från Teddington AB, nedan Teddington , till dess kunder (nedan kallad köparen). Köparen kan sålunda icke åberopa några andra leveransbestämmelser och alltså ej sådana som må ha angivits på köparens förfrågan (anbudsinfordran) eller orderformulär.

Ritningar och beskrivningar

2. Teddington nedlägger stor omsorg vid utarbetandet av specifikationer och ritningar med därå angivna tekniska data samt av beskrivningar och illustrationer i kataloger och annonser. Teddington kan likväl icke svara för riktigheten av dessa uppgifter och köparen bör därför uttryckligen angiva önskade tekniska data vid order baserad på katalog eller offert.
Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av gods eller del därav, som Teddington överlämnar till köparen före eller efter ingående av avtal, är Teddingtons egendom. Sådant material får sålunda icke utan Teddingtons medgivande användas av köparen eller kopieras, reproduceras, utlämnas till annan eller eljest bringas till tredje mans kännedom.

Leveranstid

3. Om leverans förhindras eller försenas genom force majeure såsom stadgas i punkt 8 nedan eller genom någon köparens handling eller underlåtenhet, skall leveranstiden förlängas med tid, som må anses skälig, när hänsyn tages till alla föreliggande omständigheter.
Avlämnar Teddington icke gods inom överenskommen leveranstid eller inom en med stöd av bestämmelserna i föregående stycke utsträckt leveranstid, äger köparen efter att ha skriftligen underrättat Teddington härom fordra avdrag från den avtalade köpeskillingen, såvida det icke med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet skäligen må kunna antagas, att köparen icke åsamkats någon skada genom dröjsmålet.
Sådant avdrag skall uppgå till 0,5% per vecka av den del av den avtalade köpeskillingen, som hänför sig till sådan del av godset, som till följd av dröjsmålet icke kunnat agas i avsett bruk. Avdrag beräknas för varje full vecka dröjsmålet varar räknat från den dag då godset skulle ha avlämnats, men må aldrig överstiga 7,5% av den del av köpeskillingen, som hänför sig till fördröjd del av leveransen.
Teddington har icke något ansvar för försening utöver vad som följer av ovanstående bestämmelser, även om köparen genom dröjsmålet tillfogad skada är större än sålunda angivits.

Patent

4. Tillverkas gods i enlighet med köparens specifikation eller anvisning svarar köparen för att tillverkning och försäljning av sådant gods icke innebär patentintrång och för den skada, som Teddington skulle komma att åsamkas, därest patentintrång ändock skulle befinnas föreligga.

Betalningsvillkor

5. I enlighet med överenskommelse i varje särskilt fall. Teddington förbehåller sig rätt att höja avtalat pris, därest köparen gör ändring i utformningen av godset eller därest undersökningsarbete befinnes nödvändigt utöver vad som förutsetts vid avgivandet av Teddingtons offert, eller om tillverkningen måst inställas på grund av köparens instruktioner eller på grund av brist på instruktioner från köparen sida.

Garanti

6. Av Teddington sålt gods kontrolleras omsorgsfullt före leverans. Om köparen finner erforderligt anställa särskilt prov, kan sådan anordnas på köparen bekostnad på tillverkningsstället. Teddington garanterar, att levererat gods under en tid av ett år från leverans är fritt från fel, som är att hänföra till brist i konstruktion, material eller tillverkning, under förutsättning att godset användes på normalt sätt och erhåller service i normal omfattning.
Om sålt gods skulle visa sig vara felaktigt i fråga om konstruktion, material eller tillverkning och återställes till Teddington på köparens bekostnad inom ett år från leveransdagen, skall Teddington ersätta godset eller reparera det utan kostnad för köparen. Teddingtons ansvar omfattar också att, utan kostnad för köparen, återställa reparerat gods eller leverera nytt gods till denne. Teddington ansvarar dock ej för inmontering hos köparen eller för kostnaden därför.
Garantin omfattar icke fel förorsakade av normalt slitage, oriktig installation, onormala arbetsförhållanden, olyckshändelser, misskötsel eller vårdslöshet från köparens sida.

Teddingtons ansvar är begränsat till vad ovan angivits och Teddington ikläder sig sålunda icke något som helst ansvar för indirekta skador eller för bortfall av vinst eller för skador förorsakade av tredje man.
Köparen skall underrätta Teddington om garantifall senast 14 dagar efter det att fel upptäckts.

Reklamation

7. Befinnes gods skadat skall reklamation ske inom 14 dagar från godsets emottagande

Force majeure

8. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder för Teddington, om de inträffar efter ingåendet av avtal och hindrar Teddington att fullgöra detsamma, nämligen arbetskonflikt eller varje annan omständighet såsom eldsvåda, krig, mobilisering, oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i leveranser från underleverantörer eller försening av sådana leveranser till följd av sådan omständighet, som Teddington icke kan råda över.
Det åligger Teddington att, om Teddington önskar åberopa denna force majeure-klausul, utan dröjsmål skriftligen underrätta köparen därom och om hindrets upphörande.

Begränsning av skadestånd

9. Allt skadestånd, som Teddington kan befinnas skyldig utgiva, skall täcka allenast sådan skada, som Teddington skäligen kan ha förutsett vid tiden för avtalets slutande och skall under inga omständigheter innefatta ersättning för direkta skador eller för bortfall av vinst.

Skiljedom

10. Tvist i anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser skall icke hänskjutas till domstol utan skall slutligt avgöras av skiljemän enligt svensk lag.

Skiljemannaförfarandet skall äga rum och skiljedomen meddelas i Stockholm, Sverige.