Vattenkvalitet är något att verkligen ta på allvar. Att tillhandahålla rent vatten på ett kostnadseffektivt sätt är en av de stora utmaningarna i framtiden.  Idag är det fokus på energioptimering, minskad vattenförbrukning vid provtagning och ett större krav på vattenåtervinning.

Med hjälp av högkvalitativa sensorer och analysinstrument säkerställer man att dricksvatten håller högsta kvalitet vilket vi alla förväntar oss då vatten alltmer ses som livsmedel. Det innebär att sensorerna som mäter och analyserar vattnet måste vara av hög kvalitet och mäta med största noggrannhet för att få korrekta mätvärden.

Sure Instruments tillverkar tillförlitliga och användarvänliga sensorer och instrument, samt kan stå till tjänst med en bred kunskapsbank, expertis och support, allt för att säkra upp en bra vattenkvalitet i våra anläggningar.

Vi kan erbjuda sensorer för att mäta grumlighet, löst syrehalt, ledningsförmåga, olja/kolväten och klor i vatten, faktorer som påverkar dricksvattenkvaliteten. Det finns även sensorer som mäter föroreningar i vatten med hjälp av UV spektrumteknik.

Alla sensorer kan enkelt anslutas till displayer och analysinstrument för att samla in data och enkelt visa upp mätvärdena i en kontrollpanel.